24.09.2020г., Четверг
ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
 
ԱՄԲԻՈՆԻ ԿԱԶՄԸ
 
ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
olyaaleqsanyan@mail.ru
   
 ԱՆՆԱ ԱԲԳԱՐՅԱՆ
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ 
ԿԱՐԵՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆ
ՏՆՕՐԵՆ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱՍԱԽՈՍ 
  ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
karenlazaryan@list.ru
   
ԱՆԻ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
asamvelovna@mail.ru
   
 ԱՐՄԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ՄԵՐԻ ԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԵՐԳ-ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
   
 ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԲԵԼԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
belavardanyan@list.ru
   
ՆՈՒՆԵ ԵԳՈՐՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ԿԱՄՈ
ԶԻՆՂԵԿ, ՔԱՂՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
   
 ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԱԼՎԱՐԴ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ 
չունի
   
ՀԵՂԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍ
ԼԻԱՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍ
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի
 ԷԼ. ՓՈՍՏ՝
չունի