29.07.2021г., Четверг
«ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ
ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ/ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳԱՐՔ

ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ

ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

Հայոց լեզու     1,2
Հայ գրականություն     1,2
Հայոց պատմություն     1,2
Հասարակագիտություն     1,2
Անգլերեն լեզու     1,2
Ռուսաց լեզու     1,2
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր     1,2
Երկրաչափություն     1,2
Ֆիզիկա     1,2
Քիմիա     1
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ     1,2
Նախնական զինվորական պատրաստվածություն     1,2
Ֆիզիկական կուլտուրա     1,2
Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ   2  
Իրավունքի հիմունքներ   2  
Պատմություն   1  
Լանդշաֆտագիտության եվ էկոլոգիայի հիմունքներ   2  
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր   2  
Հաղորդակցություն   2  
Քարանյութի նախապատրաստվածքի մշակման աշխատանքներ   1  
Խառատային և պատճենահանող հաստոցներով աշխատելու սկզբունքները   2  
Երկրաչափական պատկերներով կոմպոզիցիանի կառուցում և փորագրում   2  
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ`
1-ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ, 2-ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ